วิธีส่ง E-mail ไปยัง E-mail สถาบันฯ ของนักศึกษาทั้งหมดในรายวิชา

ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการส่ง E-mail แจ้งข่าวสารไปยังนักศึกษาในห้องเรียน เพื่อนัดหมายเกี่ยวกับการเรียนการสอน การส่งงานต่างๆ หรือแม้กระทั่งส่งตารางนัดหมายการเรียนออนไลน์ในช่วงปิด COVID นี้ อาจารย์สามารถทำตามขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนได้แก่

  1. การหารายการรหัสนักศึกษาในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
  2. การสร้าง E-mail address ของนักศึกษาจาก Excel File
  3. การ Cut-Paste รายการ E-Mail ของนักศึกษาในช่องผู้รับ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

1. การหารายการรหัสนักศึกษาในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

เข้าใช้งานระบบสำนักทะเบียนและประมวลผล (http://www.reg.kmitl.ac.th) แล้วล๊อกอินเข้าระบบ

ป้อน Username / Password และ Captcha Code เพื่อยืนยันตัวบุคคล

เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “รายชื่อนักศึกษาและอีเมล์”

เลือก “ใบกรอกคะแนนนักศึกษา แยกตามรหัสวิชา (สำหรับสอบกลางภาค)”

เลือกรายวิชาที่ต้องการแล้วเลือก แสดงผลข้อมูล

Download Excel File รายชื่อและรหัสนักศึกษา

2. การสร้าง E-mail address ของนักศึกษาจาก Excel File

เปิด Excel File แล้วกดปุ่ม + เพื่อสร้าง Tab ใหม่

Copy รหัสนักศึกษาของนักศึกษาทั้งหมด ไปวางไว้ที่ sheet2 คอลัมน์ A โดยเริ่มต้นที่ Cell A1

ที่ Cell B1 ทำการสร้าง Email Address โดยพิมพ์คำสั่ง
=CONCATENATE(A1,”@kmitl.ac.th,”)

*อย่าลืม , หลัง .th

แล้ว copy Cell B1 ไปยัง Cell อื่นๆ ในคอลัมน์ B จะได้ Email Address ของรหัสนักศึกษาทุกคน

3. การ Cut-Paste รายการ E-Mail ของนักศึกษาในช่องผู้รับ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

เปิด Web Browser แล้ว Login เข้าใช้งาน Email ของสถาบัน แล้วเลือก Compose เพื่อสร้าง Email ใหม่

ไปยัง Excel File ที่เตรียมไว้ ทำการ Cut ข้อมูล E-mail Address ในคอลัมน์ B ทั้งหมด

ไปที่ช่อง New Message ที่ช่อง To: ทำการวาง E-mail Address โดยต้องวางเป็นข้อความธรรมดา รายการ E-mail Address ทั้งหมดจะปรากฏในช่องนี้ (การส่ง E-mail จะส่งไปยังผู้รับได้ไม่เกิน 500 E-mail Address ต่อการส่ง 1 ครั้ง)

เมื่อวางข้อมูล E-mail Address แล้วจะปรากฏ E-mail Address ในช่อง To: โดย Email ใดที่เคยมีการส่งอีเมล์ไปแล้ว จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อ

Scroll to Top