ผู้บริหารและบุคลากร

management team

คณะผู้บริหาร

ผศ.อัครเดช วัชระภูพงษ์

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ธนัญชัย ตรีภาค

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.อิสระ อนันตวราศิลป์

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

General Administration

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ภาวนา สังขจินดา

IT Infrastructure System

ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พเยาว์ เลียงสุนทรสิทธิ์

สมโชค กิ้มปาน

นเรศ ศรีจาด

อธิภู มงคลขจิต

ณัฐพล วิจิตรจันทร์

เกรียงศักดิ์ บุญวงศ์

มานพ วรรณ์ดี

ชัยวัฒน์ ยมวรรณ

Application Technology

ฝ่ายเทคโนโลยีประยุกต์

อนิรุทธ์ สิงหะ

ณภัชชา ประดับทอง

ธงชัย ลือจขร

นุจรีย์ โททัสสะ

ปริญญา จรูญพรพงศ์

User Service

ฝ่ายบริการผู้ใช้งาน

พิมพ์ปภาดา เกิดอยู่

สุกุมา มุ่ยสี

คมกริช คำสอ

สถิตย์ ดวงแก้ว

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top