Virtual Private Server

รายละเอียดของการให้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 ให้บริการหน่วยงาน, บุคลากรภายในสถาบันฯ โดยทางผู้ขอต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

  • หนังสือนำผ่าน e-Office
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผิดชอบ
  • แบบฟอร์มกำหนดการติดตั้งครื่อง VPS

   หากมีความประสงค์ต้องการลงทะเบียน  ติดต่อขอใช้บริการผ่านทาง ICT Help Center 

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top