บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงสายสัญญาณระบบเครือข่าย

รายละเอียดของการให้บริการ

     งานทางด้านการเดินสายสัญญาณจะติดตั้งเฉพาะสายสัญญาณ UTP โดยแบ่งขอบเขตตามรายละเอียดความรับผิดชอบส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักฯ จะมีการดำเนินการติดตั้งต่อเมื่อมีผู้ร้องขอมา จะดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบเข้าไปทำการตรวจสอบ แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องขอทราบ และถ้าต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติม ขยาย ปรับปรุง หรือดำเนินการตามคำสั่งผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการทันที (กรณีมีสายสัญญาณสำรองอยู่) หรือหากต้องมีการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ฝ่ายฯ จะทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมออกรายละเอียด (specification) ของอุปกรณ์เบื้องต้นแนบท้ายเพื่อขออนุมัติเสนอผู้บริหารตามลำดับขั้นตอน เมื่อผ่านการอนุมัติ จะเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างของสถาบันฯต่อไป (นอกเหนือการควบคุม) ส่วนที่ฝ่ายจะต้องเกี่ยวข้องคือขั้นตอนของการออกข้อกำหนดเบื้องต้นของสายสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีของแต่ละอุปกรณ์ที่สามารถรองรับได้ (มาตรฐาน IEEE)

เงื่อนไขการใช้บริการ

     ผู้ที่มีความต้องการใช้บริการ ติดต่อขอใช้บริการผ่านทาง ICT Help Center 

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top