Guest Account

รายละเอียดของการให้บริการ

  จัดทำบัญชีผู้ใช้ (User Account) แบบชั่วคราว สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบันฯ โดยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายภายในสถาบันฯ ได้ 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  ยื่นเรื่องผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) หรือ ส่งอีเมล์มาที่ helpcenter@kmitl.ac.th แนบเอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผิดชอบ Account

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top