บริการรับฝากเครื่องแม่ข่าย

รายละเอียดของการให้บริการ

   ในลักษณะการให้ฝากเครื่องแม่ข่ายแบบ Co-Location Server Service คือ หน่วยงานต่างๆ สามารถนำเครื่องแม่ข่ายของหน่วยงานนั้นๆ  มาติดตั้งไว้ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถให้บริการงานตลอด 24 ชั่วโมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เงื่อนไขการใช้บริการ

     ให้บริการหน่วยงานภายในสถาบันฯ หากมีความประสงค์ต้องการใช้บริการฝากเครื่องแม่ข่าย (Co-Location Server Service) ติดต่อขอใช้บริการผ่านทาง ICT Help Center 

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top