ระบบบัญชีผู้ใช้งาน สำหรับหน่วยงาน

รายละเอียดของการให้บริการ

จัดทำและแก้ไข บัญชีผู้ใช้สำหรับหน่วยงาน , ชมรม ภายในสถาบันฯ

เงื่อนไขการใช้บริการ

  ยื่นเรื่องผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) หรือ ส่งอีเมล์มาที่ helpcenter@kmitl.ac.th แนบเอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผิดชอบ Account
  • สำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าหน่วยงาน หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา
  • แบบฟอร์มขอ Account หน่วยงาน

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top