บริการระบบบัญชีผู้ใช้งาน สำหรับบุคลากร

รายละเอียดของการให้บริการ

จัดทำและแก้ไข บัญชีผู้ใช้ (User Account) สำหรับบุคลากร ภายในสถาบันฯ

เงื่อนไขการใช้บริการ

  ยื่นเรื่องผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) หรือ ส่งอีเมล์มาที่ helpcenter@kmitl.ac.th แนบเอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือ คำสั่งจ้าง หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด
  • แบบฟอร์มขอ Account ส่วนบุคคล

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top