รักษาการหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ
นายสมโชค กิ้มปาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ
นายสมโชค กิ้มปาน
รักษาการรองหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ
นายอธิภู มงคลขจิต
รักษาการรองหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ
นายอธิภู มงคลขจิต
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางพเยาว์ เลียงสุนทรสิทธิ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางพเยาว์ เลียงสุนทรสิทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายนเรศ ศรีจาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายนเรศ ศรีจาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายกฤษฏิ์ธนิก ศรีธนสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายกฤษฏิ์ธนิก ศรีธนสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณัฐพล วิจิตรจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณัฐพล วิจิตรจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายมานพ วรรณ์ดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายมานพ วรรณ์ดี
ช่างเทคนิค
นายชัยวัฒน์ ยมวรรณ
ช่างเทคนิค
นายชัยวัฒน์ ยมวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสถิตย์ ดวงแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสถิตย์ ดวงแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายถาวร ร่มโพธิ์ทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายถาวร ร่มโพธิ์ทอง