หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางภาวนา  สังขจินดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางภาวนา สังขจินดา
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวรัตนา  ใจดี
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวรัตนา ใจดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอธิษฐ์ธนัน  จันทร์ครอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอธิษฐ์ธนัน จันทร์ครอบ
นักวิจัย
นางจรวย  ทองใส
นักวิจัย
นางจรวย ทองใส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเสฏฐสิริ  สุประพาส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเสฏฐสิริ สุประพาส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางขวัญตา  รังสรรค์เสรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางขวัญตา รังสรรค์เสรี