หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางภาวนา  สังขจินดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางภาวนา สังขจินดา
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวรัตนา  ใจดี
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวรัตนา ใจดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอธิษฐ์ธนัน  จันทร์ครอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอธิษฐ์ธนัน จันทร์ครอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางขวัญตา  รังสรรค์เสรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางขวัญตา รังสรรค์เสรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเสฏฐสิริ  สุประพาส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเสฏฐสิริ สุประพาส