รายการให้บริการ (service catalog)

บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการแอพพลิเคชั่นและซอฟแวร์

บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

บริการรับงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์