การบริการหลัก

  • จัดทำ กำกับดูแล ตรวจสอบกลั่นกรอง และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  • พัฒนาเว็บไซต์ทุกหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานอื่นๆ ของสถาบันฯ ที่ร้องขอ
  • ให้บริการติดตั้งเว็บไซต์แบบ CMS แก่หน่วยงานภายในสถาบันที่ร้องขอ
  • ให้บริการ Template สำหรับเว็บไซต์แบบ CMS
  • ดูแล Database Server ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์สถาบันเว็บไซต์ทุกหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี
    เว็บไซต์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานอื่น ๆ
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานเว็บไซต์และเว็บไซต์แบบ CMS