การบริการหลัก

  • รับผิดชอบหลักในการให้บริการและประสานงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานแผนงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานรับรองและพิธีการ   การขออนุมัติจัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนักบริการคอมพิวเตอร์และบุคลากรของสถาบัน ควบคุม ดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด และดูแลการปฏิบัติงานของคนสวน ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์