การบริการหลัก

  • รับผิดชอบหลักในการควบคุม ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากลอื่นๆของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ควบคุม ดูแล จัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประสานงานเพื่อจัดทำคำรับรองปฏิบัติงานประจำปี จัดทำ ควบคุม ดูแลระบบบริหารความเสี่ยงของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ควบคุม ดูแลระบบการจัดการความรู้ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์