การบริการหลัก

 • บริการเครื่องแม่ข่ายหลักของสถาบัน (Server Services)
  – ระบบเมล์ (Mail server, web mail server, mobile mail server etc.)
  – Application Server (web server, database server, streaming server, web portal,
  Google App., Load Balancer etc.)
  – Virtualizes System (Free Hosting)
  – LDAP System (User Account, Application Authentication)
 • บริการ ควบคุม ดูแล ระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง ( Fire wall, Load Balance, ระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย)
 • บริการระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง (Storages System) สำหรับระบบให้บริการเครื่องแม่ข่าย
 • บริการระบบ Grid Computing
 • บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านเครื่องแม่ข่ายแก่หน่วยงานอื่นๆ (ภายในสถาบันฯ และภายนอกสถาบันฯ)
 • บริการแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบให้บริการหลักและรับเรื่องแก้ไขปัญหาด้านระบบเครื่องแม่ข่าย
 • บริการตรวจสอบบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (ระบบไฟฟ้า, ระบบสำรองไฟฟ้า, ระบบทำความเย็น, ระบบคุมความชื้น, ระบบสายสัญญาณ เป็นต้น)
 • ระบบมอนิเตอร์, ระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย และระบบ Log ของการบริการเครื่องแม่ข่ายตามกฎหมาย
 • บริการรับฝากเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) หน่วยงานภายในสถาบันฯ
 • วิจัยพัฒนาการบริการทางด้านเครื่องแม่ข่าย