การบริการหลัก

  • ให้บริการรับจองและจัดห้องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรมของนักศึกษา ข้าราชการ คณะ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ
  • ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อการใช้งานทั่วไป และ การใช้ Internet 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการแก้ไขปัญหา/ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (hardware และ software) เบื้องต้น แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน
  • ให้บริการแก้ไขปัญหา/ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (hardware และ software) ห้องคอมพิวเตอร์ และงานต่างๆ ภายในสำนักฯ
  • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางด้านคอมพิวเตอร์ และ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานบริหาร
  • บริการ ควบคุมดูแลและให้บริการระบบการถ่ายทอดสดและประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Tele-conference)