การบริการหลัก

 • บริการอินเตอร์เน็ต (Router, ISP Connection, AP NIC Connection)
 • บริการความปลอดภัยเครือข่ายภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Firewall, Traffic Log Server, Translate Log Server, NAC, Mail Gateway etc.)
 • บริการอินทราเน็ต (Core Backbone, Building Network, User Network)
 • บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller or Wireless Gateway, Core wireless Network, AP, Wireless planning)
 • บริการเครือข่ายระยะไกล (Remote Access Solution)
 • บริการสายสัญญาณ (Wire Solution, Fiber Solution, Std. for wiring cable)
 • บริการระบบยืนยันตัวตน (AAA Server, LDAP, AD, IDM etc.)
 • บริการเซอร์ฟเวอร์ให้บริการเครือข่าย เช่น DNS, NTP, Load Balancer , NetFlow Analyzer, Log Analyzer เป็นต้น
 • บริการสื่อสารสองทางผ่านระบบเครือข่าย (VoIP System, Video Conference System)
 • ควบคุม ดูแลระบบระบบมอนิเตอร์ ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย และระบบบริหารจัดการระบบ IP, DNS และ DHCP (IPAM)
 • บริการตรวจสอบบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมห้องติดตั้งระบบเครือข่าย (ระบบไฟฟ้า, ระบบสำรองไฟฟ้า, ระบบทำความเย็น, ระบบคุมความชื้น, ระบบสายสัญญาณ เป็นต้น)
 • บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานอื่นๆ (ภายในสถาบันฯ และภายนอกสถาบันฯ)
 • บริการแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่ายเบื้องต้น และรับเรื่องเพื่อแก้ไขปัญหา
 • วิจัย พัฒนาการบริการและเทคโนโลยีต่างๆ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้งานกับระบบเครือข่ายของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
 • Map Wifi KMITL