การบริการหลัก

  • วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับใช้ในงานบริหารของสำนักบริการคอมพิวเตอร์และสถาบัน ได้แก่ ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ(วัสดุและสินทรัพย์) สารบรรณ บุคลากร ประกันคุณภาพ บริหารงานวิจัย ระบบงานสุขภาพอนามัย โปรแกรมบันทึกการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และระบบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสาน ติดตามและการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์
  • ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ เช่น จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร สำหรับจัดส่งให้กับ สกอ. รวมถึงจัดทำมาตรฐานกลางข้อมูล
  • จัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้งานและคู่มือการติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศ
  • ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ
  • ดูแล Web Application Server and Database Server สำหรับโปรแกรมประยุกต์
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ และให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบงาน
  • รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ