การบริการหลัก

  • รับผิดชอบหลักในการบันทึกภาพถ่ายภารกิจต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมในภาพรวมของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับคณะ/สำนัก ส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนัก เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์