การบริการหลัก

  • ประสานงานภายในและภายนอกสำนักฯ ติดตามผลการดำเนินงานคำร้องขอใช้บริการจากผู้ขอใช้บริการ
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
  • บริการจ่าย Internet User Account แก่ข้าราชการ พนักงานและนักศึกษาของสถาบัน
  • บริการจัดฝึกอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร นักศึกษาภายในสถาบันและบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จัดทำเอกสาร/คู่มือการใช้งานสารสนเทศและบริการต่าง ๆ สำหรับเผยแพร่ให้แก่ผู้ใช้บริการ
  • รวบรวมปัญหาจากการใช้งาน (FAQ) จากผู้ใช้บริการเพื่อจัดทำคลังความรู้