ปรัชญา

ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องมีความเสถียรสูง และให้บริการที่มีคุณภาพ (IQS: I (information), Q (quality), Service & stable (S))

ปณิธาน

มุ่งมั่นในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองต่อผู้รับบริการและมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พันธกิจ

ด้านบริหารจัดการ

  1. ติดตั้ง ควบคุม ดูแลและให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ภายในสถาบัน และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
  2. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องและระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่ายหลักของสถาบัน รวมทั้งการให้บริการต่างๆ บนเครื่องแม่ข่ายหลักของสถาบันและการสำรองข้อมูลของระบบ
  3. ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศสำหรับงานบริหารของสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา

ด้านการจัดการศึกษา

  1. ให้บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสถาบัน เพื่อสนับสนุน การเรียน การสอน และการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ ความชำนาญ ทางด้านคอมพิวเตอร์
  2. ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของสถาบัน และบุคคลทั่วไป
  3. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ด้านการบริการวิชาการ

บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสถาบัน และ สังคมอย่างเหมาะสม