trademark

ความหมาย:

  1. สัญลักษณ์ของกรอบเป็นรูปสามเหลี่ยม แสดงถึง การบริหารงานเป็นมิติจากบนลงสู่ระดับปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับ แผนผังแบบ Tree
  2. ภายในมีวงกลมสีน้ำเงินจาง จัดเป็นกลุ่มหลักได้ 3 กลุ่ม เช่นเดียวกับกลุ่มงานหลักของสำนัก ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานบริการ และ กลุ่มงาน server, เครือข่าย, สารสนเทศ โดยที่แต่ละกลุ่มงานหลักยังมีวงกลมหลายวงที่วางซ้อนกันเป็นชั้น แสดงถึงกลุ่มงานย่อยในกลุ่มงานหลักนั้นๆ
  3. วงกลมสามกลุ่มไม่ได้อยู่กันอย่างโดดเดี่ยวแต่มีขับเคลื่อนแบบพลวัตตลอดเวลา เพื่อหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวและมีการดำเนินงานเป็นแบบเครือข่ายภายใต้สำนักบริการคอมพิวเตอร์