• สถาบัน ได้รับระบบคอมพิวเตอร์ ชนิด HITACHI-10 จากรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน การสอน และวัดผลการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

  • หน่วยความจำหลัก (memory) รวมทั้งหมด 72    กิโลไบท์
  • หน่วยความจำช่วย (drum memory) 64      กิโลไบท์
  • เครื่องเจาะและอ่านเทป        7 เครื่อง
  • หน่วยประมวลสัญญาณกลาง (CPU) 2        เครื่อง
  • ภาษาที่ใช้    ASSEMBLER, FORTRAN, BASIC
 • รัฐบาลญี่ปุ่น ได้มอบระบบคอมพิวเตอร์ ชนิด NEC-300 ประกอบด้วย

  • หน่วยความจำหลัก (memory)                2×256  กิโลไบท์
  • เครื่องอ่านและบันทึกเทปแม่เหล็ก (tape drive) 1600 BPI     4        เครื่อง
  • เครื่องอ่านและบันทึกจานแม่เหล็ก (disk drive) 100 MB        2        เครื่อง
  • เครื่องพิมพ์บรรทัด (line printer) 550/1000 line/min. 1      เครื่อง
  • เครื่องอ่านเทปกระดาษ (paper tape reader)       1      เครื่อง
  • เครื่องอ่านบัตร (card reader) 600 card/min.     1      เครื่อง
  • เครื่องพล็อตข้อมูล (xy-plotter) 800 steps/sec.  1      เครื่อง
  • เครื่องและบันทึกจานแม่เหล็กขนาดเล็ก (Floppy disk)   1      เครื่อง
  • เครื่องพิมพ์ดีด (console typewriter)      1 เครื่อง
  • Data Entry Terminal                          3 เครื่อง
  • เครื่อง Online Terminal                       8 เครื่อง
  • เครื่อง OCR                                         1 เครื่อง
 •   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอโครงการจัดตั้งสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ต่อสถาบัน เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกของสถาบัน และให้การบริหารและการดำเนินงานคล่องตัว

 • ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2524 มีที่ตั้งอยู่ชั้นที่ 2 อาคารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายระบบและโปรแกรม ฝ่ายควบคุมเครื่อง และฝ่ายวิชาการ ภาระหน้าที่หลัก ได้แก่ การควบคุมดูแลและให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

 • ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้แผนการโคลัมโบ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเมนเฟรม NEC 610/10 (ACOS-4/MVP XE-AF) มีหน่วยความหลัก 16 MB

 • ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในโครงการคอมพิวเตอร์ระบบเปิด (open system) และคอมพิวเตอร์ทำงานแบบขนานความเร็วสูงมาก (super computer) เพื่อให้บริการการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกสถาบัน สนับสนุนการเรียน การสอน และการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงมาก (นวมาศ: Nawamas)
  • เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการอินเตอร์เน็ต (เจ้าคุณ: Chaokhun) SUN Sparc2000
  • เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการโปรแกรมประยุกต์ (แคแสด: Khaesad) SUN Sparc2000
  • เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล (ร่มเกล้า: Romklao) HP T520
  • เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการหลักประจำคณะ (Faculty servers)
  • เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ X-terminal 119 เครื่อง
 • ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในโครงการคอมพิวเตอร์ระบบเปิด (open system) เพิ่มเติม

  สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ ได้ตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้การบริการและสนับสนุนการศึกษา โดยได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9000 มาประยุกต์ใช้ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ทุกระบบงาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543

 • ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมให้ดูแลและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารของสถาบัน รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของสถาบัน

 • วางแผนดำเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ สำหรับ E-University จัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม เพื่อรองรับการบริการที่มีอยู่เดิม และเพิ่มเติมโครงการการให้บริการอื่นๆ ให้เหมาะสม รองรับการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การบริหารงานของสถาบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ได้แก่

  • ระบบกริดคอมพิวเตอร์หรือคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ (Grid or Cluster computer)
  • ไลเซนส์ซอฟท์แวร์ (licensed software) สำหรับงานออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ เช่น CATIA, MatLab, Mathematica เป็นต้น
  • ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ E-learning
  • ระบบการเรียนการสอนหรือการประชุมทางไกล (Video Conference)
  • ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless LAN and access points) ครอบคลุมการใช้งานทั่วทั้งสถาบัน
  • ระบบสนับสนุนด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการให้บริการต่างๆ บนคอมพิวเตอร์เซอร์ฟเวอร์ของสถาบัน
 • สถาบันเปลี่ยนสภาพเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ สถาบันได้เปลี่ยนชื่อสำนัก จาก “สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์” เป็น “สำนักบริการคอมพิวเตอร์” มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาเครื่องและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล และให้บริการแก้ไขปัญหาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน

 • สถาบันปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยโยกส่วนงานสารสนเทศให้มาสังกัดสำนักบริการคอมพิวเตอร์

 • สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาเครื่องและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล ให้บริการแก้ไขปัญหาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศสำหรับงานบริหารของสถาบัน