ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ
ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ
นายสมศักดิ์  จันวัน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ
นายสมศักดิ์ จันวัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
นายนรฤทธิ์  สุนทรศารทูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
นายนรฤทธิ์ สุนทรศารทูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
นายสมชาย  ดีมาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
นายสมชาย ดีมาก