ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ
ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
นายสมศักดิ์  จันวัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
นายสมศักดิ์ จันวัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
นายนรฤทธิ์  สุนทรศารทูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
นายนรฤทธิ์ สุนทรศารทูล