นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ชำนาญการ)
นายธนโชค  ภูมิศิริชโย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ชำนาญการ)
นายธนโชค ภูมิศิริชโย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวณภัชชา  ประดับทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวณภัชชา ประดับทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอนิรุทธ์  สิงหะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอนิรุทธ์ สิงหะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธงชัย  ลือจขร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธงชัย ลือจขร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ว่าที่ ร.ต.หญิง นุจรีย์  โททัสสะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ว่าที่ ร.ต.หญิง นุจรีย์ โททัสสะ