หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีประยุกต์
นางสาวณภัชชา  ประดับทอง
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีประยุกต์
นางสาวณภัชชา ประดับทอง
รองหัวหน้าฝ่ายเทคโนโยลีประยุกต์
นายอนิรุทธ์  สิงหะ
รองหัวหน้าฝ่ายเทคโนโยลีประยุกต์
นายอนิรุทธ์ สิงหะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ชำนาญการ)
นายธนโชค  ภูมิศิริชโย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ชำนาญการ)
นายธนโชค ภูมิศิริชโย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางปิยะวรรณ กระแสร์สุนทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางปิยะวรรณ กระแสร์สุนทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธีระณัฐ  เริ่มคิดการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธีระณัฐ เริ่มคิดการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาววิภาลักษณ์ บุณยะวันตัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาววิภาลักษณ์ บุณยะวันตัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางต้องใจ  โสฬสพรหม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางต้องใจ โสฬสพรหม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางจุไรรัตน์  สมใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางจุไรรัตน์ สมใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธงชัย  ลือจขร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธงชัย ลือจขร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ว่าที่ ร.ต.หญิง นุจรีย์  โททัสสะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ว่าที่ ร.ต.หญิง นุจรีย์ โททัสสะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเกรียงศักดิ์ บุญวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเกรียงศักดิ์ บุญวงศ์