หัวหน้าส่วนงานควบคุมเครื่องและระบบเครือข่าย
นรฤทธิ์ สุนทรศารทูล
หัวหน้าส่วนงานควบคุมเครื่องและระบบเครือข่าย
นรฤทธิ์ สุนทรศารทูล

ฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสาร

หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสาร
กฤษฎิ์ธนิก ศรีธนสาร
หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสาร
กฤษฎิ์ธนิก ศรีธนสาร

บุคลากรฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสาร

พเยาว์  เลียงสุนทรสิทธิ์
พเยาว์ เลียงสุนทรสิทธิ์
นเรศ  ศรีจาด
นเรศ ศรีจาด
อธิภู  มงคลขจิต
อธิภู มงคลขจิต
มานพ  วรรณ์ดี
มานพ วรรณ์ดี
ชัยวัฒน์  ยมวรรณ
ชัยวัฒน์ ยมวรรณ
เสฏฐสิริ  สุประพาส
เสฏฐสิริ สุประพาส

ฝ่ายระบบเครื่องแม่ข่าย

หัวหน้าฝ่ายระบบเครื่องแม่ข่าย
สมโชค กิ้มปาน
หัวหน้าฝ่ายระบบเครื่องแม่ข่าย
สมโชค กิ้มปาน

บุคลากรฝ่ายระบบเครื่องแม่ข่าย

ณัฐพล  วิจิตรจันทร์
ณัฐพล วิจิตรจันทร์
เกรียงศักดิ์  บุญวงศ์
เกรียงศักดิ์ บุญวงศ์
ปริญญา  จรูญพรพงศ์
ปริญญา จรูญพรพงศ์