หัวหน้าส่วนงานสารสนเทศสถาบัน
ปิยะวรรณ   กระแสร์สุนทร
หัวหน้าส่วนงานสารสนเทศสถาบัน
ปิยะวรรณ กระแสร์สุนทร

ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ปัญญา   จิรจราชีพ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ปัญญา จิรจราชีพ

บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ธีระณัฐ   เริ่มคิดการ
ธีระณัฐ เริ่มคิดการ
อำนาจ   มีมงคล
อำนาจ มีมงคล
จุไรรัตน์   สมใจ
จุไรรัตน์ สมใจ

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
อนิรุทธ์   สิงหะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
อนิรุทธ์ สิงหะ

บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

วิภาลักษณ์   บุณยะวันตัง
วิภาลักษณ์ บุณยะวันตัง
พิสิษฐ์   วินิจฉัยกุล
พิสิษฐ์ วินิจฉัยกุล
ต้องใจ    โสฬสพรหม
ต้องใจ โสฬสพรหม