หัวหน้าส่วนงานบริหารทั่วไป
สมชาย  ดีมาก
หัวหน้าส่วนงานบริหารทั่วไป
สมชาย ดีมาก

ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายสำนักงานผู้อำนวนการ
รัตนา  ใจดี
หัวหน้าฝ่ายสำนักงานผู้อำนวนการ
รัตนา ใจดี

บุคลากรฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ

อธิษฐ์ธนัน   จันทร์ครอบ
อธิษฐ์ธนัน จันทร์ครอบ
ภาวนา  สังขจินดา
ภาวนา สังขจินดา

ฝ่ายบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
จรวย  ทองใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
จรวย ทองใส

บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

มานะชัย  เหลืองจารุธร
มานะชัย เหลืองจารุธร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
พันธมิตร  จันทร์นุช
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
พันธมิตร จันทร์นุช

บุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ไวยวุฒิ  สายธนู
ไวยวุฒิ สายธนู