หัวหน้าส่วนงานบริการคอมพิวเตอร์
รตท.สมชาติ   เลิกบางพลัด
หัวหน้าส่วนงานบริการคอมพิวเตอร์
รตท.สมชาติ เลิกบางพลัด

ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมศักดิ์ จันวัน
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมศักดิ์ จันวัน

บุคลากรฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สุนทร จันทะเนตร
สุนทร จันทะเนตร
คมกริช คำสอ
คมกริช คำสอ
สถิตย์   ดวงแก้ว
สถิตย์ ดวงแก้ว
ไพรัตน์   ปัญญานิรันดร์
ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์

ฝ่ายบริการเทคโนโลยีประยุกต์

หัวหน้าฝ่ายบริการเทคโนโลยีประยุกต์
ธนโชค  ภูมิศิริชโย
หัวหน้าฝ่ายบริการเทคโนโลยีประยุกต์
ธนโชค ภูมิศิริชโย

บุคลากรฝ่ายบริการเทคโนโลยีประยุกต์

ณภัชชา  ประดับทอง
ณภัชชา ประดับทอง
นุจรีย์ โททัสสะ
นุจรีย์ โททัสสะ
ธงชัย  ลือขจร
ธงชัย ลือขจร

ฝ่ายสนับสนุนและบริการผู้ใช้งาน

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและบริการผู้ใช้งาน
พิมพ์ปภาดา เกิดอยู่
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและบริการผู้ใช้งาน
พิมพ์ปภาดา เกิดอยู่

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนและบริการผู้ใช้งาน

วรรณา สกุลณี
วรรณา สกุลณี
สุกุมา มุ่ยสี
สุกุมา มุ่ยสี
ขวัญตา  รังสรรค์เสรี
ขวัญตา รังสรรค์เสรี