โครงการ LA Junior Summer Internship

      สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ นักศึกษาปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ ในหัวข้อ  “Microsoft Word เพื่อการทำงาน”  โดยมีวัตถุประสงค์ เสริมสร้างความรู้และทักษะการทำงานให้กับนักศึกษาก่อนออกสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน  ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

    โดยนักศึกษาได้รับการแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน พร้อม Work Shop ดังนี้

 • อ่านเนื้อหาด้วย Read Aloud
 • พิมพ์งานด้วยเสียง (Dictate)
 • จัดรูปแบบเอกสาร PAGE LAYOUT
 • จัดแต่ง ข้อความ ในเอกสาร
 • กำหนด แบบ ขนาด และลักษณะพิเศษ STYLES ให้กับตัวอักษร
 • ใส่ เลขลำดับ NUMBERING และสัญลักษณ์หัวข้อ BULLETS
 • เพิ่มสัญลักษณ์ SYMBOL ในเอกสาร
 • แทรกรูปภาพ INSERT PICTRUE
 • การทำงานกับกราฟ CHART
 • การสร้างสารบัญอัตโนมัติ
 • การใช้ mail merge
 • การสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล

ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมการมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงาน Work Shop โดยสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชันที่ได้รับการถ่ายทอดไปมากที่สุด เป็นผู้ได้รับของที่ระลึก

Update on 27 May 2022
Scroll to Top