ขอเชิญบุคลากรสำนักทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KMขอเชิญ บุคลากรสำนักฯ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเพิ่มประสิิทธิการให้บริการ ด้านสารสนเทศด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล"  "ICT Service and QA Standard ..ISO, ITIL,ICT-security social network privacy...etc... " ในวันศุกร์ที่ 14 มี.ค. 57 เวลา 10.00 - 12.00 ณ ห้องคอม A (ห้อง 124) ชั้น 1  

ขอเชิญทดสอบและใช้งาน ระบบ @KMITL WiFi มาตรฐาน 802.1X

ขณะนี้ทาง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดบริการระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ ในชื่อ @KMITL มาตรฐาน 802.1x ผู้ใช้งานระบเครือข่ายไร้สาย สามารถลงทะเบียน จึงเรียนเชิญทดลองใช้งานระบบได้ที่ : https://regisdot1x.net.kmitl.ac.th

ทดลองให้บริการ Mail System และ Web Portal

ขณะนี้ทาง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบให้บริการ E-mail บนระบบ Mobile และผ่านระบบ Web Portal ใหม่ จึงเรียนเชิญได้ทดลองใช้งานระบบได้ที่ : http://portal.kmitl.ac.th

เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติสภาสถาบันฯ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
รองศาสตราจารย์ อาจินต์ น่วมสำราญ
ผู้อำนวยการ (Director)

รศ. ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง
รองผู้อำนวยการ(Vice director)
ดร.สายชล ใจเย็น
รองผู้อำนวยการ(Vice director)
ดร.อดิศักดิ์ สุกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(Assistant Director)

«
||
»

ข่าวสารกิจกรรมเด่น

งานเลี้ยงสรรค์สรรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2014

งานเลี้ยงสรรค์สรรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2014

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 12.00 -16.30 น. ณ ห้องโถงใหญ่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2014 ภายในหน่วยงาน โดยมี " รองศาสตราจารย์ อาจินต์ น่วมสำราญ " ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงาน...

งานแถลงนโยบาย "ICT Service Policy @ KMITL2013”

งานแถลงนโยบาย "ICT Service Policy @ KMITL2013”

งานแถลงนโยบาย "ICT Service Policy @ KMITL2013” ในการนี้ ได้เรียนเชิญ "ศาสตราจารย์ ถวิล พึ่งมา" อธิการบดี กล่าวเปิดงานและมอบนโยบาย แนวทางปฎิบัติ ICT แก่หน่วยงาน...

ขอแสดงความยินดี "รองศาสตราจารย์ อาจินต์ น่วมสำราญ " เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดี "รองศาสตราจารย์ อาจินต์ น่วมสำราญ " เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดี "รองศาสตราจารย์ อาจินต์ น่วมสำราญ " เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตามคำสั่งสภาสถาบันฯ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

«
||
»

ทีมบริหาร (Management)

รองศาสตราจารย์ อาจินต์ น่วมสำราญ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง  ดร.สายชล ใจเย็น  นายอดิศักดิ์ สุกุล

ข่าวสารกิจกรรม

การให้บริการ Server

 banner-server

 • Server (email, webserver)
 • Storage System NAS/SAN
 • Unix Account
 • VMware Virtualization Platform
 • Cloud & Grid Computing
 • Authentication System (LDAP)
รายละเอียด...

 การให้บริการ Network 

banner-network

 • Internet Service ISP 
 • Logs & NAC Services
 • Security & Monitoring Network 
 • DNS & IP Service
 • VPN / SSL
 • Fiber / LAN  & Wireless Network
รายละเอียด...

 ระบบสารสนเทศ (IS) 

banner-is

 • ระบบบัญชี 3 มิติ
 • ระบบการเงินรับ-จ่าย
 • ระบบพัสดุ
 • ระบบสินทรัพย์
 • ระบบงานสารบรรณ (Lotus note)
 • ระบบทะเบียนคุมงบประมาณ
รายละเอียด...

 การให้บริการ PC  

banner-pc

 • PC Internet room (A,B,C)
 • Hardware, OS, Software and Anti virus 
 • live Steaming
 • Printer & 3D Printer
 • Account service
 • FAQ / Call Center
รายละเอียด...